Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Gminnego Ośrodka Sportu, Turystki i Rekreacji w Wińsku

Gminny Ośrodek Sportu, Turystki i Rekreacji w Wińsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Gminnego Ośrodka Sportu, Turystki i Rekreacji w Wińsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Pędziwiatr.
 • E-mail: biuro@gostir.pl
 • Telefon: 518249730

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodeka Sportu, Turystki i Rekreacji w Wińsku
 • Adres: ul. Piłsudskiego 33, 56-160 Wińsko
 • E-mail: biuro@gostir.pl
 • Telefon: 48518249730

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Budynek Gminnego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji jest wielokondygnacyjny. Budynek nie posiada windy. Przed bocznym wejściem do budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na poziomie parteru. Głównym wejściem wchodzimy do budynku po schodach, przy których nie ma poręczy. Na piętro w budynku można się dostać tylko schodami, przy których znajduje się poręcz z jednej strony.
 • DOSTOSOWANIE SCHODÓW: Na piętro w budynku można się dostać tylko schodami, przy których znajduje się poręcz z jednej strony.
 • DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI GŁOSOWYCH: W Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji nie ma informacji głosowych i nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Rozkład pomieszczeń na parterze budynku oraz opisy pomieszczeń znajdujące się przed drzwiami do każdego pomieszczenia są w alfabecie Braille’a. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • DOSTOSOWANIE PARKINGÓW: Przy budynku nie ma miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • PRAWO WSTĘPU Z PSEM ASYSTUJĄCYM: Do budynku i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • DOSTĘPNOŚĆ TŁUMACZA MIGOWEGO: W Gminnym Ośrodku Sportu, Turystyki i Rekreacji nie ma tłumacza języka migowego na miejscu, ani nie ma możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.